Cena vrtca

Cena dnevnega programa za predšolske vzgoje, ki ga izvaja Vrtec Kočevje na otroka mesečno znaša:
– za prvo starostno obdobje 532,77 eur,
– za drugo starostno obdobje 377,45 eur.

Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Ur.l.RS, št. 5/2019)

Cena prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnem oddelku znaša 865,28 eur mesečno na otroka. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Ur.l.RS, št. 61/2019)

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca:

  • Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj Centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico zaprošate prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!
  • Starši oddate vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.
  • Staršem, ki ne uveljavljate znižanega plačila vrtca (in ste zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
  • Na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca Center za socialno delo z odločbo določi plačilni razred, ki določa odstotek plačila vrtca, ki ga pokrivate starši. Razliko plačuje občina, kjer imata otrok in vlagatelj stalno bivališče. Lestvica plačil za starše
  • Starši, ki imate v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačate za mlajšega otroka 30 % cene vzgojnovarstvenega programa, za vsakega nadaljnjega otroka pa ste plačila oproščeni v celoti.
  • Podrobne informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca so objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
    http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

 

 

 

 

Skip to content